Ga naar de homepage

Actievoorwaarden ‘Winactie ACSI Awards 2023’

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Winactie ACSI Awards 2023’ (hierna te noemen: ‘de Actie’) georganiseerd door ACSI Publishing BV gevestigd te Andelst, Nederland (hierna te noemen: ‘ACSI’). Deze voorwaarden zijn onder andere te raadplegen via de URL www.eurocampings.eu/awards. De actie heeft tot doel het consumenten aan te zetten tot stemmen voor de ACSI Awards.

Voorwaarden deelname

 1. Medewerkers van ACSI Publishing BV, ACSI FreeLife BV en ACSI Touroperating BV, alsmede hun partners, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 2. Deelname aan de Actie is enkel voorbestemd voor iedereen met toegang tot internet, die woonachtig is binnen de Europese Unie en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in een van haar lidstaten waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 3. De minimale leeftijd voor deelname aan de Actie betreft 18 jaar.
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaart iedere deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 5. De winnaars van de Actie en de verschillende trekkingen worden op de website van ACSI binnen drie maanden na de beëindiging van de Actie bekendgemaakt.

Actieopzet

 1. De actie loopt vanaf 15 september 2022 t/m 15 januari 2023 (hierna te noemen: ‘de Actieperiode’).
 2. Deelname aan de Actie is gratis. Gedurende de Actieperiode wordt via verschillende kanalen (website, social media, beurzen) een verwijzing naar de webpagina www.eurocampings.nl/awards verspreid. Deelname vindt plaats door gedurende de actieperiode van de ACSI Awards te stemmen op campings. Door de deelname te bevestigen middels een toegestuurde link van ACSI maakt men na afloop van de Actieperiode kans op verschillende prijzen.
 3. Per persoon kan slechts éénmaal met een e-mailadres aan de Actie worden deelgenomen.
 4. Deelnemers die niet de juiste, volledige gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname aan de Actie uitgesloten.
 5. De aanwijzing van de prijswinnaars geschiedt op onpartijdige wijze door middel van computerselectie onder de deelnemers met een geldig en compleet e-mailadres. De winnaars worden na het einde van de actieperiode gekozen.
 6. Prijswinnaars worden binnen drie werkdagen na de trekking door ACSI per e-mail geïnformeerd over de prijs die zij gewonnen hebben. De uitslag is bindend en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien een deelnemer onder meerdere/valse gegevens prijzen wint binnen de Actieperiode, worden deze prijzen niet uitgekeerd. Dit om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans maken op een prijs.

De prijzen

 1. Tijdens de actie kunnen in totaal 107 prijzen gewonnen worden met een totale waarde van € 4.980,33. De totale waarde van de prijzen zal nooit hoger zijn dan € 100.000.
 2. Deelnemers aan de Actie maken kans op de volgende prijzen: - 1 x een week verblijf bij camping Birkelt (Luxemburg) in SunLodge Yucca t.w.v. € 1.425 (op basis van de prijs in het hoogseizoen) - 1 x e-4motion elektrische vouwfiets model mini t.w.v. € 860,33 - 5 x COBB barbecue t.w.v. € 179 - 100x toegang tot de ACSI Campings Europa-app (campinginfo + camperplaatsen) t.w.v. € 17,99
 3. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar noch inwisselbaar voor geld, diensten of goederen.
 4. Prijswinnaars kunnen tot uiterlijk 3 maanden na het bekendmaken van de uitslag van een trekking aanspraak maken op de door hen gewonnen prijs. De prijzen worden binnen één maand verzonden aan de prijswinnaar. ACSI kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een prijswinnaar onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt en om die reden de prijs niet kan worden uitgereikt en/of indien een prijswinnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen. In dat geval is ACSI gerechtigd de prijs te verloten onder de overige deelnemers dan wel te beslissen de prijs op dat moment niet uit te keren.
 5. De prijs wordt toegekend in de staat waarin het zich bevindt. ACSI is niet aansprakelijk voor het verlies of het ontstaan van schade tijdens verzending of door het gebruik van de prijs.
 6. Indien de gewonnen prijs om enige reden te wijten aan de zijde van ACSI, waaronder maar niet beperkt tot overmacht, niet geleverd of uitgekeerd kan worden zal ACSI zorgen voor een vervangende prijs.

Overige bepalingen

 1. ACSI is niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, de promotie, de toekenning van prijzen of de ontvangst daarvan, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van ACSI.
 2. ACSI is niet aansprakelijk in geval van enige technische tekortkoming en/of vertraging in het registreren en/of aanwijzen van prijswinnaars, welke het gevolg zijn van omstandigheden buiten de invloed van ACSI om.
 3. ACSI behoudt zich het recht voor om de Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of bepaalde onderdelen van deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 4. ACSI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 5. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op de tekst, afbeeldingen en ander materiaal op de website en in het promotiemateriaal komen toe aan ACSI. Niets uit de inhoud hiervan mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACSI.
 6. Op deze voorwaarden is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014 van toepassing. ACSI handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
 7. Eventueel af te dragen kansspelbelasting komt voor rekening van ACSI, tenzij anders vermeld.
 8. ACSI streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor extra informatie, klachten en/of vragen over de Actie en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kan men zich schriftelijk of per e-mail wenden tot: ACSI Publishing BV, T.a.v. Marketing, Geurdeland 9 NL-6673, DR ANDELST e-mail: Marketing@acsi.eu
 9. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met de Actie dan wel ten aanzien van deze voorwaarden kunnen ontstaan, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
Laatste wijzigingen: 30 augustus 2022

Ontvang leuke tips en aanbiedingen

Onze nieuwsbrief staat vol tips, nieuws, aanbiedingen van ACSI en advertenties van zorgvuldig geselecteerde partners. U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 1 keer per week.

Uw gegevens zijn veilig en worden niet gedeeld met anderen